Priser og beskrivelse af hallerne findes under "Booking"

Generalforsamling!

Fuglebjerghallen afholder ordinær generalforsamling, tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19.00 i hallen

  1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af medlemskontingent.
  7. Valg af bestyrelse samt valg af 1. og 2.suppleant jf. § 5. stk. 1.
  8. Eventuelt.

 

Bemærk!

For at være stemmeberettiget på en generalforsamling skal medlemskab være registreret indbetalt senest 4 uger forud for generalforsamlingens afvikling.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede myndige medlemmer, der tilslutter sig hallens formål jf. §1.

Valgbarheden gælder alene fremmødte stemmeberettigede medlemmer, eller stemmeberettigede medlemmer, der over for bestyrelsen skriftligt har bekræftet deres kandidatur.

Forslag, der ønskes behandlet under indkomne forslag, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bliv medlem af Fuglebjerghallen!

For at have stemmeret på Fuglebjerghallens generalforsamlinger skal du være medlem af

Den selvejende institution Fuglebjerghallen

Medlemskabet er personligt, og medlemmets personlige data skal oplyses.

E-mail adresse skal oplyses for at medlemskabet er gyldigt. E-mail bruges til at påminde dig om at forny dit medlemsskab hvert år så du ikke mister stemmeretten på generalforsamlingen.

Fornyelse af medlemskabet påhviler alene medlemmet!

Bliver du i tvivl om du allerede er medlem.... Log ind i Medlemslogin og se under Hold.

HUSK medlemsskab skal fornyes hvert kalenderår.

Fuglebjerghallens cafeteria

"Hos Simona"

Telefon 20300138

Hallens cafeteria er bortforpagtet til Simona Nygaard som driver sin egen virksomhed "Hos Simona', Hallens cafeteria".
Cafeteriet har åben alle dage fra kl. 13.00 - 21.30 samt efter aftale.
Simona leverer mad til selskaber, fester, møder m.m. både her i hallen og ud af huset.


Kontakt Simona Nygaard på 20300138 eller hos-simona@hotmail.com

Telefon 20300138

Hal A

HAL A

Hal B

Hal B